Het bestuur

behartigt de belangen van de club. Het bestuur kan een aantal zaken zelf beslissen, maar zaken die het gevolgen kunnen hebben voor de club in het algemeen of leden in het bijzonder, zullen eerst aan de leden worden voorgelegd middels een speciale algemene ledenvergadering of een stemming middels brief of internet. Het bestuur komt minimaal 1 keer per kwartaal bij elkaar.

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering waarin de besturing van de club over het afgelopen jaar wordt toegelicht en een beeld wordt geschetst van wat komen gaat.Er zijn een aantal kerntaken van het bestuur te onderkennen zoals ledenadministratie, financiële administratie, communicatie met leden en externe partijen en aansturen verschillende werkgroepjes zoals terreinonderhoud en activiteitencommissie.

Om de dagelijkse taken uit te voeren bestaat het bestuur op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter Externe communicatie, aansturen verschillende activiteiten met betrekking tot vliegzaken en dagelijks clubbestuur
Sandy Groen Penningmeester Financiële administratie
Secretaris Secretariaat en Ledenadministratie
Bestuurslid
Max Koopstra Bestuurslid Bestuurslid Algemeen

Communicatie is een lastig onderwerp en vaak afhankelijk van wat er te melden is. Daarnaast zijn er verschillende kanalen om te communiceren. Helaas blijkt het communiceren niet altijd goed te gaan maar we doen ons best. Neemt niet weg dat communicatie een tweerichtingsverkeer is en als een lid wil weten hoe de zaken ervoor staan het bestuur altijd bereid is om een toelichting te geven.